درمان آسیب های ورزشی, 

عمل های جراحی آرتروسکوپی شانه و آرنج

درمان دررفتگی های مکرر شانه

درمان پارگی های تاندون های روتاتور کاف شانه

درمان شکستگس های شانه و آرنج بخصوص موارد مشکل و کمپلکس

تعویض مفصل شانه